Despre

1. Generalități

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea angajabilităţii a 250 de studenți printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesionala si acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare inserției acestora pe piața muncii. Abordarea proiectului se integrează în obiectivele POCU 2014-2020, în speță Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI” prin prisma faptului ca vizează dezvoltarea capitalului uman, întrucât programul de consiliere si orientare profesionala si practica in întreprinderile simulate vor contribui într-o maniera directa la facilitarea inserției studenților pe piața muncii. Beneficiile generate de implementarea proiectului vizează în principal grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

–  Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 250 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesionala care permit o decizie informata privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de munca. Prin implementarea proiectului supus finanțării, 250 de studenți vor beneficia de o gama vasta de instrumente și metode de cunoaștere și autocunoaștere a personalității și a intereselor ocupaționale, de informare și documentare asupra pieței muncii, de stabilire a traseului profesional.  Aceste instrumente și metode de consiliere și orientare profesionala le vor permite sa facă alegeri informate cu privire la continuarea studiilor, identificarea unui loc de muncă, abordarea antreprenoriatului ca și alternativa în cariera, cu luarea în considerare a structurii propriei personalități, precum și a actualelor cerințe manifestate pe piața muncii.

–  Consolidarea cunoștințelor profesionale și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor transversale pentru 250 de studenți prin participarea la activități practice în cadrul întreprinderilor simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practica și vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Scopul acestei metode este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor și a activităților care au loc într-o firmă reală și relațiile acesteia cu alte firme și instituții. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi. Practica în întreprinderile simulate contribuie la crearea modelului de întreprinzător sau angajat dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producție, să aducă pe piață un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuție.

–    Susținerea tinerilor în găsirea unui loc de muncă prin încheierea și dezvoltarea de parteneriate între universitate (Universitatea din Craiova), mediul de afaceri (PTIR, CCMP EUROPROJECT) și firme.  Astfel, se vor crea 15 parteneriate tripartite  cu o durata de minim 36 luni, care vor avea drept obiectiv final creșterea nivelului de corelare a educației universitare cu exigentele și necesitățile pieței muncii și mediului de afaceri. Beneficiarii finali ai acestor parteneriate vor fi studenții.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a viitorilor absolvenți, fapt ce se va transpune în reducerea șomajului de lungă durată în rândul tinerilor. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt angajatorii, care vor beneficia de o forță de muncă calificată pe care o vor utiliza și care își va aduce contribuția într-o manieră directă la dezvoltarea activității și a cifrei de afaceri. O forță de muncă de calitate se va regăsi în servicii și produse de calitate și implicit angajatorii vor fi mai competitivi.

Contribuția proiectului la atingerea obiectivului specific 6.13 va fi reflectată prin îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii, cel puțin 110 studenți din grupul țintă găsindu-și un loc de muncă la încetarea calității de participant ca urmare a implicării în activitățile acestui proiect.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului PRACTISIM este format din STUDENȚI, înmatriculați la Universitatea din Craiova (licență și master). Un numar de 250 de studenti (din care 30 vor avea domiciliul in mediul rurar) vor beneficia de avantajele oferite de implementarea proiectului PRACTISIM.

Prin obiectivele și activitățile asumate, proiectul propus converge la atingerea obiectivelor stabilite în strategiile enunțate și a țintelor asumate de România prin POCU, și anume: sprijinirea pentru tranziția de la școală la viața activă a 250 de studenți înmatriculați la Universitatea din Craiova (4S129); reducerea ratei abandonului solar și dobândirea unei calificări pentru 180 de studenți (4S115) prin creșterea ratei de absolvire a facultății urmate; găsirea unui loc de muncă pentru 110 studenți la încetarea calității de participant în grupul țintă (4S116), precum și creșterea ratei de accedere la nivelul următor de pregătire, masterat sau alta forma, prin înrolarea a 30 de absolvenți la programe de masterat.

Recrutarea grupului țintă reprezintă componenta cantitativă a activității de atragere în proiect a studenților pentru care acesta a fost conceput, iar selecția reprezintă componenta calitativă de care depind toți indicatorii prognozați a fi realizați. Selecția nu poate fi eficientă fără o serie de repere clar determinate constituite sub forma unui set de criterii.

2. Înregistrarea persoanelor din grupul țintă

2.1. Identificarea grupului țintă

Din cei aproximativ 17.000 de studenți înmatriculați la Universitatea din Craiova, vor fi selectate pentru a face parte din grupul țintă al proiectului 250 de persoane, în funcție de gradul de interes față de obiectivele proiectului și de disponibilitatea de timp de a se implica în activitățile proiectului, ca urmare a încadrării în grupul țintă prin completarea unui formular de înscriere.

Grupul țintă poate să provină de la toate facultatile din cadrul Universității din Craiova, și de la toate domeniile/specializările.

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă se va face în cadrul ședințelor de informare asupra proiectului. Promovarea acestor ședințe se va face prin intermediul site-ului și paginii de Facebook ale proiectului.

2.2. Criteriile de selecție

Vor fi selectate persoanele din grupul țintă al proiectului ținându-se cont de condițiile necesare ce trebuie îndeplinite pentru a aparține grupului țintă eligibil. Informarea si selectia grupului tinta, dar si furnizarea serviciilor oferite prin proiect acestora, va tine cont de respectarea principiilor orizontale (egalitatea de sanse, egalitatea de gen, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, nediscriminarea, schimbari demografice etc.) si temele secundare FSE.

Studenții înscriși la cursuri la distanță și cei care lucrează pot fi înregistrați, precum și masteranzii.

Vor putea fi incluși în grupul țintă al proiectului studenții din anii I – III (IV) de licență și studenții din anii I și II înmatriculați la programe de masterat, provenind din toate facultățile Universității din Craiova, indiferent de forma de școlarizare, zi (cu frecvență) sau la distanță (fără frecvență).

Toți studenții aparținând grupului țintă vor fi incluși în activitățile proiectului:

A3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională

Grupul țintă va participa la consiliere individuală și de grup. Prin participarea la activitățile de consiliere și orientare profesională studenților li se vor testa, pe de o parte, calitățile și capacitățile antreprenoriale, iar pe de altă parte, li se va identifica profilul în vedere găsirii unui loc de muncă cât mai apropiat de calitățile lor.

Activitatea de consiliere va urmari, pe de o parte, cresterea sanselor viitorilor absolventi de a gasi un loc de munca potrivit aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de munca existente pe piata muncii a persoanelor selectate în grupul tinta al proiectului, dar si reducerea abandonului universitar, cresterea accesului studentilor la programele de masterat/doctorat si/sau programe de formare postuniversitara.

A4. Desfășurarea activităților de practică în întreprinderi simulate

Toți studenții înregistrați în grupul țintă vor participa, câte un semestru fiecare, la activitățile derulate de întreprinderile simulate înființate. Mai mult, vor participa și la târgul întreprinderilor simulate unde vor încerca să-și promoveze cât mai bine produsele/serviciile care fac obiectul de activitate.

De asemenea, o parte din studenții incluși în grupul țintă vor utiliza inclusiv instrumentele online și Smartphone dezvoltate în cadrul proiectului.

Activitatea de recrutare, selecție și monitorizare a grupului țintă va fi realizata de către responsabilii grup tinta din partea CCMP EUROPROJECT si PTIR, sub coordonarea managerului de proiect.

Pentru recrutarea studentilor în grupul tinta vor fi organizate, la nivelul Universitatii din Craiova, întâlniri cu studentii în cadrul carora li se vor prezenta obiectivele si activitatile proiectului, avantajele participarii în acest proiect.

2.3. Procedura de înregistrare și documente necesare

Înregistrarea grupului țintă se va realiza de către responsabilii grup țintă ai proiectului PRACTISIM, în prezența cărora se vor completa de către studenți Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8) și declaratiile solicitate in vederea inregistrarii in grupul tinta.

Responsabilii grup țintă se vor asigura de asemenea că la dosarul fiecărui student se află o copie după Cartea de identitate, marcată “conform cu originalul”, semnată de către posesorul C.I., datată, precum și o adeverință de student. Pentru facilitarea procesului de înregistrare a studenților, se poate realiza o adeverință de student comună pentru un grup de studenți (cu lista persoanelor anexată), care se va anexa în copie “conform cu originalul” la dosarul fiecărui student în parte.

In vederea includerii in grupul tinta, persoanele vor completa un test de evaluare a potentialului antreprenorial. Testul contine 24 de intrebari si va putea fi completat atat online cat si offline, generandu-se un punctaj intre 0 si 100, 100 indicand potentialul antreprenorial maxim. Pentru a asigura atingerea obiectivelor proiectului, vor fi selectate, aplicand principiul „primul venit, primul servit” doar persoanele care obtin minim 50 de puncte. Fiecare persoana care a obtinut minim 50 de puncte si doreste sa se inscrie in grupul tinta va trebui sa depuna un dosar (fie fizic, fie online) care va contine urmatoarele documente:

–  Opis documente dosar înregistrare persoană în grup țintă

–  Cerere de înregistrare în grupul țintă

–  Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 completat și semnat

–  Declaratie privind evitarea dublei finantari

–  Copie după cartea de Identitate (C.I.), cu sintagma “conform cu originalul”, semnată de către persoana G.T., datată

–  Declarație privind utilizarea și publicarea datelor cu caracter personal

–  Documente care atestă categoria căreia îi aparține persoana: adeverință de student

–  Test de evaluare a potentialului antreprenorial

Înregistrarea studenților în grupul țintă al proiectului poate demara odată cu începerea activității A.2. Recrutarea, selecția și monitorizarea grupului țintă, adică începând cu luna noiembrie 2018.

Înregistrarea studenților în grupul țintă PRACTISIM se va realiza în cadrul ședințelor de informare asupra proiectului realizate în cadrul activității A2. Recrutarea, selecția și monitorizarea grupului țintă. De asemenea, managerul de proiect poate participa la sedintele de informare, in vederea coordonarii activitatii.

În cadrul ședințelor de informare studenții vor completa toate documentele necesare (menționate mai sus) pentru a fi înregistrați în grupul țintă al proiectului.

Studenții din grupul țintă pot participa în paralel la mai multe activități ale proiectului (consiliere și orientare profesională, întreprinderi simulate), dar completarea documentelor de înregistrare în grupul țintă se realizează o singură dată, în cadrul activităților de informare.

Fiecare persoană ce aparține grupului țintă va fi înregistrată de către responsabilul grup țintă în Registrul grup țintă (Anexa 17 la Manualul beneficiarului POCU 2014-2020). Introducerea în registrul grup țintă se va realiza o singură dată pentru o persoană.

2.4. Beneficii pentru grupul țintă

Beneficiile implementării proiectului pentru grupul țintă sunt:

–  Îmbunătățirea capacității de adaptare dinamică la cerințele unui loc de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor și dobândirea abilităților practice specifice de muncă pe parcursul stagiilor practice în întreprinderile simulate asigurate în cadrul proiectului;

–  Îmbunătățirea relevanței pregătirii practice și teoretice a studenților în cadrul stagiilor de practică în întreprinderile simulate și ca urmare a consolidării parteneriatului universitate-companii;

–  Îmbunătățirea oportunităților de debut în viața activă prin creșterea eficacității comunicării dintre studenți şi viitorii angajatori;

–  Eficientizarea comunicării între studenți şi viitorii angajatori şi a înțelegerii nevoilor specifice pe parcursul întâlnirilor lunare şi în procesul de derulare a stagiilor practice în întreprinderile simulate, contribuind la îmbunătățirea oportunităților de carieră și a șanselor de inserție pe piața muncii;

–  Maximizarea șanselor de accesare a oportunităților de carieră prin furnizarea către membrii grupului țintă a competențelor specifice privind inițierea şi managementul propriei cariere în cadrul activităților de orientare şi consiliere;

–  Identificarea profilului antreprenorial prin aplicarea unui set de teste, pe de o parte, și a potrivirii profesionale, pe de altă parte.

–  Îmbunătățirea parcursului educațional şi continuarea studiilor în ciclurile educaționale de masterat, pentru studenții din ciclul licența, ca urmare a activităților de orientare şi consiliere.

–  Dezvoltarea capacităților de a-și promova munca depusă în cadrul proiectului prin participarea la târgurile de întreprinderi simulate.

2.5. Arhivarea documentelor și raportare

Responsabilii grup țintă vor întocmi dosare pentru fiecare student, cuprinzând documentele justificative de încadrare în grupul țintă.

Raportarea către OI POCU a studenților înregistrați și implicit a documentelor de înregistrare se va realiza după ce studenții vor finaliza cel puțin una dintre componentele proiectului, pentru a se putea raporta rezultatele pe un anumit indicator.

De exemplu, pentru indicatorul Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră, trebuie finalizate dosarele studenților pe activitatea de consiliere și orientare, adică documentele pentru partea de testare a Metodologiei de consiliere + documentele rezultate în cadrul ședințelor de consiliere de grup și individuală.

Pentru indicatorul 4S115 – Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant trebuie atașate adeverințele de absolvire a studiilor universitare de licență (pentru studenții din primul ciclu), adeverințele de absolvire a studiilor universitare de masterat (pentru studenții din ciclul 2).

La finalizarea proiectului indicatorii de rezultat asumați prin proiectul PRACTISIM pentru grupul țintă sunt următorii:

–  4.S.129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă = 250; din care, din mediul rural = 30

–  4.S.115 – Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant = 180; din care, din mediul rural = 20

–  4.S.116 – Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant = 110; din care, din mediul rural = 12

4.S.117 – Cursanți/ studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant = 30; din care, din mediul rural = 5